Podej přihlášku

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 (2. kolo)

Studijní programy 

Bakalářský (akademicky zaměřený) studijní program Fyzika –  tříleté prezenční studium se specializacemi:

Bakalářský (profesně zaměřený) studijní program Aplikovaná fyzika – tříleté prezenční studium se specializacemi:

Bakalářský (profesně zaměřený) studijní program Multimediální techniky.

Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Teoretická fyzika – dvouleté prezenční studium se specializacemi:

Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Observační astrofyzika vysokých energií – dvouleté prezenční studium.

Navazující magisterský (profesně zaměřený) studijní program Multimediální techniky – dvouleté prezenční studium.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Termín odevzdání přihlášek

Bakalářské a navazující magisterské studium31. 8. 2021

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení

Bakalářské a navazující magisterské studium31. 8. 2021

Při platbě převodem je rozhodující datum zadání platebního příkazu.

Přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy Aplikovaná fyzika a Fyzika:

Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky. 

Navazující magisterské studijní programy Teoretická fyzika, Observační astrofyzika vysokých energií, Multimediální techniky:

Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky. 

V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 bude ke studiu v bakalářských studijních programech Fyzika a Aplikovaná fyzika přijato nejvýše 200 uchazečů, v navazujících magisterských studijních programech Multimediální techniky a Observační astrofyzika vysokých energií Teoretická fyzika nejvýše 20 uchazečů.

Přihláška ke studiu

Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz). Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

Požadované přílohy k přihlášce:

Bakalářské studijní program Fyzika a Aplikovaná fyzika

Opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) odevzdá uchazeč o studium při zápisu do studia.

Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika, Observační astrofyzika vysokých energií a Multimediální techniky

Výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia (úředně ověřený opis (kopie) dodatku k diplomu, popř. opis prospěchových karet nebo výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením) – neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Uchazeči o studium doručí tyto doklady nejpozději 10. 9. 2021.

Opis (kopie) bakalářského nebo magisterského diplomu úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou) – neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Přijatí uchazeči odevzdají tento doklad při zápisu do studia. 

Uchazeč je povinen k přihlášce doložit výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia. Jako tento doklad může posloužit i úředně ověřený opis dodatku k diplomu, nebo opis prospěchových karet, případně výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Dále je nutné doručit úředně ověřený opis bakalářského (nebo magisterského) diplomu a to nejpozději při zápisu do studia. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Uchazeči jsou povinni doručit tyto doklady nejpozději 10. 9. 2021.

Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 500,- Kč. Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě. 
Slezská univerzita v Opavě 
Fyzikální ústav v Opavě 
Bezručovo nám. 1150/13 
746 01 Opava 
tel.: +420 553 684 285 
e-mail: studium@physics.slu.cz 
web: http://www.physics.slu.cz

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 pro doktorský studijní program

Informace podává Referát pro vědu a zahraniční styky Fyzikálního ústavu v Opavě. 
Slezská univerzita v Opavě 
Fyzikální ústav v Opavě 
Bezručovo nám. 1150/13 
746 01 Opava 
tel.: +420 553 684 266 
e-mail: tereza.kapusova@physics.slu.cz 
web: http://www.physics.slu.cz