Podej přihlášku

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Studijní programy 

Bakalářský (akademicky zaměřený) studijní program Fyzika –  tříleté prezenční studium se specializacemi:

Bakalářský (profesně zaměřený) studijní program Aplikovaná fyzika – tříleté prezenční studium se specializacemi:

Bakalářský (profesně zaměřený) studijní program Multimediální techniky.

Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Teoretická fyzika – dvouleté prezenční studium se specializacemi:

Navazující magisterský (akademicky zaměřený) studijní program Observační astrofyzika vysokých energií – dvouleté prezenční studium.

Navazující magisterský (profesně zaměřený) studijní program Multimediální techniky – dvouleté prezenční studium.

Absolventi navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika mohou vykonat státní rigorózní zkoušku a získat akademický titul „doktor přírodních věd“, ve zkratce „RNDr.“.

Doktorský studijní program Teoretická fyzika a astrofyzika -čtyřleté prezenční nebo kombinované studium.

Termín odevzdání přihlášek

Bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium30. 4. 2021

Termín úhrady poplatku za přijímací řízení

Bakalářské, navazující magisterské a doktorské studium30. 4. 2021

Při platbě převodem je rozhodující datum zadání platebního příkazu.

Přijímací zkoušky

U bakalářských studijních programů Aplikovaná fyzika a Fyzika budou uchazeči přijati bez přijímací zkoušky. U navazujících magisterských studijních programů Teoretická fyzika, Observační astrofyzika vysokých energií a Multimediální techniky budou uchazeči přijati na základě vstupního pohovoru. V rámci přijímacího řízení pro akademický rok 2021/2022 bude ke studiu bakalářských studijních programů Aplikovaná fyzika a Fyzika přijato nejvýše 200 uchazečů. V navazujícím magisterském studijním programu Multimediální techniky bude přijato nejvýše 20 uchazečů. V každé ze specializací navazujícího magisterského studijního programu Teoretická fyzika bude přijato nejvýše 20 uchazečů. V programu Observační astrofyzika vysokých energií bude přijato nejvýše 5 uchazečů.

Pro úspěšné absolvování vstupního pohovoru musí uchazeč získat nejméně 50 ze 100 bodů. Přijati budou ti uchazeči, kteří získají nejvyšší bodové ohodnocení do počtu přijímaných v daném roce.

Přihláška ke studiu

Ke studiu je možno se přihlásit prostřednictvím elektronické přihlášky. Tištěnou verzi přihlášky ke studiu, ani její zkrácenou verzi uchazeč nezasílá. Pokyny k provedení platby jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky. Doklad o zaplacení administrativního poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč nezasílá, je však povinen si ho uschovat, protože v případě problémů s identifikací platby může být vyzván k jeho dodatečnému předložení. Uchazeč je povinen si ve webové aplikaci elektronické přihlášky zkontrolovat, zda jeho platba dorazila na účet. Pokud uchazeč ve webové aplikaci elektronické přihlášky nenajde potvrzení o přijetí platby do 10 dnů ode dne provedení platby, kontaktuje referát pro studijní záležitosti Fyzikálního ústavu v Opavě (studium@physics.slu.cz). Fyzikální ústav v Opavě si vyhrazuje právo použít v odůvodněných případech elektronickou komunikaci.

Požadované přílohy k přihlášce:

Bakalářský studijní program Fyzika a Aplikovaná fyzika

Při zápisu do studia je uchazeč povinen předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika, Observační astrofyzika vysokých energií a Multimediální techniky

Uchazeč je povinen k přihlášce doložit výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia. Jako tento doklad může posloužit i úředně ověřený opis dodatku k diplomu, nebo opis prospěchových karet, případně výpis zkoušek potvrzený studijním oddělením. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Dále je nutné doručit úředně ověřený opis bakalářského (nebo magisterského) diplomu a to nejpozději při zápisu do studia. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Uchazeči jsou povinni doručit tyto doklady nejpozději 10. 9. 2021.

Doktorský studijní program Teoretická fyzika a astrofyzika

Uchazeč je povinen k přihlášce doložit výpis studijních povinností absolvovaných v rámci předchozího studia. Jako tento doklad může posloužit úředně ověřený opis dodatku k diplomu. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Dále je nutné doručit úředně ověřený opis magisterského diplomu a to nejpozději při zápisu do studia. Tato povinnost neplatí pro absolventy fyzikálních oborů Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě.

Údaje nezbytné pro úhradu poplatku

Výše poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením je 500,- Kč. Úhrada poplatku se provádí bezhotovostním převodem. Údaje k úhradě poplatku jsou součástí webové aplikace elektronické přihlášky ke studiu.

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2020/2021pro bakalářské a navazující magisterské studijní programy

Informace podává sekretariát Fyzikálního ústavu v Opavě. 
Slezská univerzita v Opavě 
Fyzikální ústav v Opavě 
Bezručovo nám. 1150/13 
746 01 Opava 
tel.: +420 553 684 285 
e-mail: studium@physics.slu.cz 
web: http://www.physics.slu.cz

Informace o přijímacím řízení pro akademický rok 2021/2022 pro doktorský studijní program

Informace podává Referát pro vědu a zahraniční styky Fyzikálního ústavu v Opavě. 
Slezská univerzita v Opavě 
Fyzikální ústav v Opavě 
Bezručovo nám. 1150/13 
746 01 Opava 
tel.: +420 553 684 266 
e-mail: tereza.kapusova@physics.slu.cz 
web: http://www.physics.slu.cz