O nás

Fyzikální ústav v Opavě vznikl 1.1.2020 a je nyní, v rámci Slezské univerzity v Opavě, samostatným subjektem a jeho postavení je rovnocené se všemi jejími fakultami. FÚ je nástupcem Ústavu Fyziky, který byl od roku 1991 součástí Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě a nabízí studium teoretické i aplikované fyziky v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Výuka je provázána s vědeckými aktivitami Ústavu a studentům teoretických oborů je umožněno zapojit se do špičkového výzkumu na mezinárodní úrovni. U oborů aplikované fyziky je kladen důraz na propojení mezi fyzikální teorií a moderními technologiemi.

Mezi poskytované bakalářské programy studia patří Fyzika, Aplikovaná fyzika a Multimediální techniky. V rámci magisterského studijního programu lze na naší univerzitě studovat program Teoretická fyzika. Dále nabízíme možnost doktorského (Ph.D.) studia v programu Teoretická fyzika a astrofyzika. Absolventi magisterského studia mohou vykonat státní rigorózní zkoušku v oblasti teoretické fyziky a získat titul doktor přírovních věd RNDr. Vedle výše zmíněných vzdělávacích činností se Ústav spolupodílí na celoživotním vzdělávání formou přednášek Univerzity třetího věku.

Součástí studia je možnost zahraničních stáží. Erasmus a jiné výměnné programy umožňují studentům i zaměstnancům FÚ strávit semestr na jedné ze zahraničních partnerských institucí v Anglii, Švédsku, Německu, Itálii, Slovinsku, Turecku či jiné zahraniční zemi.

Jak již bylo zmíněno v úvodním odstavci, pedagogické aktivity Ústavu jsou neoddělitelně spjaty s vědeckou činností na poli teoretické i aplikované fyziky. Ta se v oblasti teoretické fyziky zabývá teorií gravitace, teorií elementárních částic, kvantovou teorií pole a jejich aplikacemi v astrofyzice a kosmologii; dále pak kvantovou fyzikou molekul a jejich aplikacemi. Výzkum je soustřeďen na elektromagnetické procesy silně interagujících částic, inflační kosmologii, chování částic a polí v okolí relativistických kompaktních objektů (černých děr, neutronových hvězd a bílých trpaslíků) a v neposlední řadě také na teorii akrečních disků, která mimo jiné vysvětluje chování kvazarů a aktivních galaktických jader. Nedílnou součástí výzkumu jsou také počítačové implementace numerických metod, statistického zpracování dat a realistických fyzikálních simulací.

Mnohé metody ověřené v rámci základního výzkumu jsou na FÚ přednášeny i do výzkumu v rámci aplikované fyziky zaměřené na monitorování životního prostředí a na diagnostické metody a zpracování dat.

Vědecké aktivity FÚ a jeho pracovníků jsou úzce navázány na vědecké výzkumy mnoha světových pracovišť působících v relativistické astrofyzice či částicové fyzice. FÚ je členem ICRANETu, sítě pracovišť zabývajících se astrofyzikální problematikou, jež je rozložena napříč všemi světadíly. Pracovníci FÚ navíc intenzivně spolupracují s výzkumnými týmy z University of Oxford, Harvard University, ISAS Trieste, University of Bologna, Fudan University Shanghai, University of Gothenburg, University of Cologne, University of Tübingen, Tashkent University, University of Bremen či na výzkumných institucích jako je JINR Dubna, INAF Rome, či MPI Bonn. Počet spolupracujících institucí se stále rozšiřuje a spolupráce se prohlubují.

Relativistická astrofyzikální skupina tvořená vědeckopedagogickými pracovníky a studenty FÚ každoročně pořádá již tradiční workshop RAGTime věnovaný problémům současné relativistické astrofyziky zaměřené na fyziku černých děr a neutronových hvězd. V rámci workshopu se uskutečňují cenná setkání s předními představiteli světové astrofyzikální komunity.

Speciální pozornost věnuje FÚ popularizaci vědy obecně i propagaci výsledků vlastních výzkumů. V tomto směru hraje rozhodující roli studijní program Multimediální techniky, v jehož rámci je tvorba programů realizována. Pro popularizaci vědy je využíváno jedinečné imerzivní médium – Unisféra, která umožňuje sugestivní 3D projekci popularizačních pořadů.